Ezra, bölüm 2

 1. Babil Kralı Nebukadnessarın Babile sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahudadaki kendi kentlerine döndü.
 2. Bunlar Zerubbabil, Yeşu, Nehemya, Seraya, Reelaya, Mordekay, Bilşan, Mispar, Bigvay, Rehum ve Baananın önderliğinde geldiler. Sürgünden dönen İsraillilerin sayıları şöyleydi:
 3. Paroşoğulları: 2172
 4. Şefatyaoğulları: 372
 5. Arahoğulları: 775
 6. Yeşu ve Yoav soyundan Pahat-Moavoğulları: 2812
 7. Elamoğulları: 1254
 8. Zattuoğulları: 945
 9. Zakkayoğulları: 760
 10. Banioğulları: 642
 11. Bevayoğulları: 623
 12. Azgatoğulları: 1222
 13. Adonikamoğulları: 666
 14. Bigvayoğulları: 2056
 15. Adinoğulları: 454
 16. Hizkiya soyundan Ateroğulları: 98
 17. Besayoğulları: 323
 18. Yoraoğulları: 112
 19. Haşumoğulları: 223
 20. Gibbaroğulları: 95
 21. Beytlehemliler: 123
 22. Netofalılar: 56
 23. Anatotlular: 128
 24. Azmavetliler: 42
 25. Kiryat-Yearimliler, Kefiralılar ve Beerotlular: 743
 26. Ramalılar ve Gevalılar: 621
 27. Mikmaslılar: 122
 28. Beytel ve Ay kentlerinden olanlar: 223
 29. Nevolular: 52
 30. Magbişliler: 156
 31. Öbür Elam Kentinden olanlar: 1254
 32. Harimliler: 320
 33. Lod, Hadit ve Ono kentlerinden olanlar: 725
 34. Erihalılar: 345
 35. Senaalılar: 3630.
 36. Kâhinler: Yeşu soyundan Yedayaoğulları: 973
 37. İmmeroğulları: 1052
 38. Paşhuroğulları: 1247
 39. Harimoğulları: 1017.
 40. Levililer: Hodavya soyundan Yeşu ve Kadmieloğulları: 74.
 41. Ezgiciler: Asafoğulları: 128.
 42. Tapınak kapı nöbetçileri: Şallumoğulları, Ateroğulları, Talmonoğulları, Akkuvoğulları, Hatitaoğulları, Şovayoğulları, toplam 139.
 43. Tapınak görevlileri: Sihaoğulları, Hasufaoğulları, Tabbaotoğulları,
 44. Kerosoğulları, Siahaoğulları, Padonoğulları,
 45. Levanaoğulları, Hagavaoğulları, Akkuvoğulları,
 46. Hagavoğulları, Şalmayoğulları, Hananoğulları,
 47. Giddeloğulları, Gaharoğulları, Reayaoğulları,
 48. Resinoğulları, Nekodaoğulları, Gazzamoğulları,
 49. Uzzaoğulları, Paseahoğulları, Besayoğulları,
 50. Asnaoğulları, Meunimoğulları, Nefusimoğulları,
 51. Bakbukoğulları, Hakufaoğulları, Harhuroğulları,
 52. Baslutoğulları, Mehidaoğulları, Harşaoğulları,
 53. Barkosoğulları, Siseraoğulları, Temahoğulları,
 54. Nesiahoğulları, Hatifaoğulları.
 55. Süleymanın kullarının soyu: Sotayoğulları, Hassoferetoğulları, Perudaoğulları,
 56. Yalaoğulları, Darkonoğulları, Giddeloğulları,
 57. Şefatyaoğulları, Hattiloğulları, Pokeret-Hassevayimoğulları, Amioğulları.
 58. Tapınak görevlileriyle Süleymanın kullarının soyundan olanlar: 392.
 59. Tel-Melah, Tel-Harşa, Keruv, Addan ve İmmerden dönen, ancak hangi aileden olduklarını ve soylarının İsrailden geldiğini kanıtlayamayanlar şunlardır:
 60. Delayaoğulları, Toviyaoğulları, Nekodaoğulları: 652.
 61. Kâhinlerin soyundan: Hovayaoğulları, Hakkosoğulları ve Gilatlı Barzillayın kızlarından biriyle evlenip kayınbabasının adını alan Barzillayın oğulları.
 62. Bunlar soy kütüklerini aradılar. Ama yazılı bir kayıt bulamayınca, kâhinlik görevi ellerinden alındı.
 63. Vali, Urim ile Tummimi kullanan bir kâhin çıkıncaya dek en kutsal yiyeceklerden yememelerini buyurdu.
 64. Bütün halk toplam 42 360 kişiydi.
 65. Ayrıca 7 337 erkek ve kadın köle, kadınlı erkekli 200 ezgici, 736 at, 245 katır, 435 deve, 6 720 eşek vardı.
 66. Bazı aile başları Yeruşalimdeki RAB Tanrının Tapınağına varınca, tapınağın bulunduğu yerde yeniden kurulması için gönülden armağanlar verdiler.
 67. Her biri gücü oranında hazineye bu iş için toplam 61 000 darik altın, 5 000 mina gümüş, 100 kâhin mintanı bağışladı.
 68. Kâhinler, Levililer, halktan bazı kişiler -ezgiciler, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri- kendi kentlerine yerleştiler. Böylece bütün İsrailliler kentlerinde yaşamaya başladılar.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter