Psalmi, psalm 105

 1. Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
 2. CÓntaţi, cÓntaţi Ón cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
 3. Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfÓnt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
 4. Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
 5. Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
 6. sămÓnţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
 7. Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la Óndeplinire pe tot pămÓntul.
 8. El Œşi aduce aminte totdeauna de legămÓntul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
 9. de legămÓntul, pe care l -a Óncheiat cu Avraam, şi de jurămÓntul, pe care l -a făcut lui Issac;
 10. El l -a făcut lege pentru Iacov, legămÓnt vecinic pentru Israel,
 11. zicÓnd: ,,Ţie Óţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v'a căzut la sorţ.``
 12. Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini Ón ţară;
 13. mergeau dela un neam la altul, şi de la o Ómpărăţie la un alt popor;
 14. dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit Ómpăraţi din pricina lor.
 15. ,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!``
 16. A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.
 17. Le -a trimes Ónainte pe un om; Iosif a fost vÓndut ca rob.
 18. I-au strÓns picioarele Ón lanţuri, l-au pus Ón fiare,
 19. pÓnă la vremea cÓnd s'a ÓntÓmplat ce vestise el, şi pÓnă cÓnd l -a Óncercat CuvÓntul Domnului.
 20. Atunci Ómpăratul a trimes să -i scoată lanţurile, şi stăpÓnitorul popoarelor l -a izbăvit.
 21. L -a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,
 22. ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să Ónveţe pe bătrÓnii lui Ónţelepciunea.
 23. Atunci Israel a venit Ón Egipt, şi Iacov a locuit Ón ţara lui Ham.
 24. Domnul a Ónmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l -a făcut mai puternic decÓt protivnicii lui.
 25. Acestora le -a schimbat inima, pÓnă acolo că au urÓt pe poporul Lui, şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi.
 26. A trimes pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care -l alesese.
 27. Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate Ón mijlocul lor, au făcut minuni Ón ţara lui Ham.
 28. A trimes Óntunerec şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la CuvÓntul Lui.
 29. Le -a prefăcut apele Ón sÓnge, şi a făcut să le piară toţi peştii.
 30. Ţara lor a forfotit de broaşte, pÓnă Ón odăile Ómpăraţilor lor.
 31. El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
 32. Œn loc de ploaie le -a dat grindină, şi flăcări de foc Ón ţara lor.
 33. Le -a bătut viile şi smochinii, şi a sfărÓmat copacii din ţinutul lor.
 34. El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
 35. cari au mÓncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe cÓmpiile lor.
 36. A lovit pe toţi ÓntÓii născuţi din ţara lor, toată pÓrga puterii lor.
 37. A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n'a şovăit dintre seminţiile Lui.
 38. Egiptenii s'au bucurat de plecarea lor, căci Ói apucase groaza de ei.
 39. A Óntins un nor, ca să -i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.
 40. La cererea lor, a trimes prepeliţe, şi i -a săturat cu pÓne din cer.
 41. A deschis stÓnca, şi au curs ape, cari s-au vărsat ca un rÓu Ón locurile uscate.
 42. Căci Şi -a adus aminte de CuvÓntul Lui cel sfÓnt, şi de robul Său Avraam.
 43. A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi Ón mijlocul strigătelor de bucurie.
 44. Le -a dat pămÓnturile neamurilor, şi au pus stăpÓnire pe rodul muncii popoarelor,
 45. ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter