Judecători, capitol 14

 1. Samson s-a pogor‚t la Timna, şi a văzut acolo o femeie din fetele Filistenilor.
 2. C‚nd s-a suit Ónapoi, a spus lucrul acesta tatălui său şi mamei sale, şi a zis: ÑAm văzut la Timna o femeie din fetele Filistenilor; luaţi-mi-o acum de nevastăî.
 3. Tatăl său şi mama sa i-au zis: ÑNu este nici o femeie Óntre fetele fraţilor tăi şi Ón tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la Filisteni, care sunt netăiaţi Ómprejur?î Şi Samson a zis tatălui său: ÑIa-mi-o, căci Ómi place.î
 4. Tatăl său şi mama sa nu ştiau că lucrul acesta venea de la Domnul: căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea Filistenilor. Œn vremea aceea Filistenii stăp‚neau peste Israel.
 5. Samson s-a pogor‚t Ómpreună cu tatăl său şi cu mama sa la Timna. C‚nd au ajuns la viile din Timna, iată că i-a ieşit Ónainte un leu t‚năr mugind.
 6. Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă ceva Ón m‚nă, Samson a sf‚şiat pe leu cum se sf‚şie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse.
 7. S-a pogor‚t şi a vorbit cu femeia aceea, şi ea i-a plăcut.
 8. După c‚tva timp, s-a dus iarăşi la Timna ca s-o ia, şi s-a abătut să vadă hoitul leului. Şi iată că Ón trupul leului era un roi de albine şi miere.
 9. A luat mierea Ón m‚nă, şi a m‚ncat-o pe drum; şi c‚nd a ajuns la tatăl său şi la mama sa, le-a dat, şi au m‚ncat şi ei din ea. Dar nu le-a spus că luase mierea aceasta din trupul leului.
 10. Tatăl lui Samson s-a pogor‚t la femeia aceea. Şi acolo Samson a făcut un ospăţ, căci aşa făceau tinerii.
 11. Cum l-au văzut, au poftit treizeci de tovarăşi, care au stat Ómpreună cu el.
 12. Samson le-a zis: ÑAm să vă spun o ghicitoare. Dacă mi-o veţi ghici Ón cele şapte zile ale ospăţului, şi dacă o veţi dezlega, vă voi da treizeci de cămăşi şi treizeci de haine de schimb.
 13. Dar dacă n-o veţi ghici, să-mi daţi voi treizeci de cămăşi şi treizeci de haine de schimbî. ÑEi i-au zis:î ÑSpune-ne ghicitoarea ta s-o auzimî.
 14. Şi el le-a zis: ÑDin cel ce măn‚ncă a ieşit ce se măn‚ncă, Şi din cel tare a ieşit dulceaţăî.
 15. Trei zile, n-au putut dezlega ghicitoarea. Œn ziua a şaptea, au zis nevestei lui Samson: ÑŒnduplecă pe bărbatul tău să ne dezlege ghicitoarea; altfel, te vom arde, pe tine şi casa tatălui tău. Ne-aţi adunat aici ca să ne jefuiţi, nu-i aşa?î
 16. Nevasta lui Samson pl‚ngea l‚ngă el şi zicea: ÑTu n-ai dec‚t ură pentru mine, şi nu mă iubeşti; ai spus o ghicitoare copiilor poporului meu, şi nu mi-ai dezlegat-o!î Şi el i-a răspuns: ÑN-am dezlegat-o nici tatălui meu, nici mamei mele: să ţi-o dezleg ţieî?
 17. Ea a pl‚ns l‚ngă el tot timpul celor şapte zile c‚t a ţinut ospăţul; şi Ón ziua a şaptea, i-a dezlegat-o, căci Ól necăjea. Şi ea a dat copiilor poporului ei dezlegarea ghicitorii.
 18. Oamenii din cetate au zis lui Samson Ón ziua a şaptea, Ónainte de apusul soarelui: ÑCe este mai dulce dec‚t mierea, şi ce este mai tare dec‚t leul? Şi el le-a zis: ,Dacă n-aţi fi arat cu juncana mea, Nu mi-aţi fi dezlegat ghicitoareaî.
 19. Duhul Domnului a venit peste el, şi s-a pogor‚t la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de m‚nie, şi s-a suit la casa tatălui său.
 20. Nevasta sa a fost dată unuia din tovarăşii lui, cu care era prieten el.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter