Ἒσδρας, κεφάλαιο 2

 1. Ούτοι δε είναι οι άνθρωποι της επαρχίας οι αναβάντες εκ της αιχμαλωσίας, εκ των μετοικισθέντων, τους οποίους Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς της Βαβυλώνος μετώκισεν εις Βαβυλώνα, και επιστρέψαντες εις Ιερουσαλήμ και εις την Ιουδαίαν, έκαστος εις την πόλιν αυτού·
 2. οίτινες ήλθον μετά Ζοροβάβελ, Ιησού, Νεεμία, Σεραΐα, Ρεελαΐα, Μαροδοχαίου, Βιλσάν, Μισπάρ, Βιγουαί, Ρεούμ, Βαανά. Αριθμός των ανδρών του λαού του Ισραήλ·
 3. Υιοί Φαρώς, δισχίλιοι εκατόν εβδομήκοντα δύο.
 4. Υιοί Σεφατία, τριακόσιοι εβδομήκοντα δύο.
 5. Υιοί Αράχ, επτακόσιοι εβδομήκοντα πέντε.
 6. Υιοί Φαάθ-μωάβ, εκ των υιών Ιησού και Ιωάβ, δισχίλιοι οκτακόσιοι δώδεκα.
 7. Υιοί Ελάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
 8. Υιοί Ζατθού, εννεακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
 9. Υιοί Ζακχαί, επτακόσιοι εξήκοντα.
 10. Υιοί Βανί, εξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο.
 11. Υιοί Βηβαΐ, εξακόσιοι εικοσιτρείς.
 12. Υιοί Αζγάδ, χίλιοι διακόσιοι εικοσιδύο.
 13. Υιοί Αδωνικάμ, εξακόσιοι εξήκοντα εξ.
 14. Υιοί Βιγουαί, δισχίλιοι πεντήκοντα εξ.
 15. Υιοί Αδίν, τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
 16. Υιοί Ατήρ εκ του Εζεκίου, ενενήκοντα οκτώ.
 17. Υιοί Βησαί, τριακόσιοι εικοσιτρείς.
 18. Υιοί Ιωρά, εκατόν δώδεκα.
 19. Υιοί Ασούμ, διακόσιοι εικοσιτρείς.
 20. Υιοί Γιββάρ, ενενήκοντα πέντε.
 21. Υιοί Βηθλεέμ, εκατόν εικοσιτρείς.
 22. Άνδρες Νετωφά, πεντήκοντα εξ.
 23. Άνδρες Αναθώθ, εκατόν εικοσιοκτώ.
 24. Υιοί Αζμαβέθ, τεσσαράκοντα δύο.
 25. Υιοί Κιριάθ-αρείμ, Χεφειρά και Βηρώθ, επτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεις.
 26. Υιοί Ραμά και Γαβαά, εξακόσιοι είκοσι και εις.
 27. Άνδρες Μιχμάς, εκατόν εικοσιδύο.
 28. Άνδρες Βαιθήλ και Γαί, διακόσιοι εικοσιτρείς.
 29. Υιοί Νεβώ, πεντήκοντα δύο.
 30. Υιοί Μαγβίς, εκατόν πεντήκοντα εξ.
 31. Υιοί του άλλου Ελάμ, χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες.
 32. Υιοί Χαρήμ, τριακόσιοι είκοσι.
 33. Υιοί Λωδ, Αδίδ, και Ωνώ, επτακόσιοι εικοσιπέντε.
 34. Υιοί Ιεριχώ, τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε.
 35. Υιοί Σεναά, τρισχίλιοι και εξακόσιοι τριάκοντα.
 36. Οι ιερείς· υιοί Ιεδαΐα, εκ του οίκου Ιησού, εννεακόσιοι εβδομήκοντα τρεις.
 37. Υιοί Ιμμήρ, χίλιοι πεντήκοντα δύο.
 38. Υιοί Πασχώρ, χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα επτά.
 39. Υιοί Χαρήμ, χίλιοι δεκαεπτά.
 40. Οι Λευΐται· υιοί Ιησού, και Καδμιήλ, εκ των υιών Ωδουΐα, εβδομήκοντα τέσσαρες.
 41. Οι ψαλτωδοί· υιοί Ασάφ, εκατόν εικοσιοκτώ.
 42. Οι υιοί των πυλωρών· υιοί Σαλλούμ, υιοί Ατήρ, υιοί Ταλμών, υιοί Ακκούβ, υιοί Ατιτά, υιοί Σωβαΐ· πάντες εκατόν τριάκοντα εννέα.
 43. Οι Νεθινείμ· υιοί Σιχά, υιοί Ασουφά, υιοί Ταββαώθ,
 44. υιοί Κηρώς, υιοί Σιαά, υιοί Φαδών,
 45. υιοί Λεβανά, υιοί Αγαβά, υιοί Ακκούβ,
 46. υιοί Αγάβ, υιοί Σαλμαί, υιοί Ανάν,
 47. υιοί Γιδδήλ, υιοί Γαάρ, υιοί Ρεαΐα,
 48. υιοί Ρεσίν, υιοί Νεκωδά, υιοί Γαζάμ,
 49. υιοί Ουζά, υιοί Φασέα, υιοί Βησαί,
 50. υιοί Ασενά, υιοί Μεουνείμ, υιοί Νεφουσείμ,
 51. υιοί Βακβούκ, υιοί Ακουφά, υιοί Αρούρ,
 52. υιοί Βασλούθ, υιοί Μεϊδά, υιοί Αρσά,
 53. υιοί Βαρκώς, υιοί Σισάρα, υιοί Θαμά,
 54. υιοί Νεσιά, υιοί Ατιφά.
 55. Οι υιοί των δούλων του Σολομώντος· υιοί Σωταΐ, υιοί Σωφερέθ, υιοί Φερουδά,
 56. υιοί Ιααλά, υιοί Δαρκών, υιοί Γιδδήλ,
 57. υιοί Σεφατία, υιοί Αττίλ, υιοί Φοχερέθ από Σεβαΐμ, υιοί Αμί.
 58. Πάντες οι Νεθινείμ, και οι υιοί των δούλων του Σολομώντος, ήσαν τριακόσιοι ενενήκοντα δύο.
 59. Ούτοι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελ-μελάχ, Θελ-αρησά, Χερούβ, Αδδάν και Ιμμήρ· δεν ηδύναντο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών, αν ήσαν εκ του Ισραήλ·
 60. Υιοί Δαλαΐα, υιοί Τωβία, υιοί Νεκωδά, εξακόσιοι πεντήκοντα δύο·
 61. και εκ των υιών των ιερέων· υιοί Αβαΐα, υιοί Ακκώς, υιοί Βαρζελλαΐ, όστις έλαβε γυναίκα εκ των θυγατέρων Βαρζελλαΐ του Γαλααδίτου και ωνομάσθη κατά το όνομα αυτών.
 62. Ούτοι εζήτησαν την καταγραφήν αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενεαλογίαν, και δεν ευρέθησαν· όθεν εξεβλήθησαν από της ιερατείας.
 63. Και είπε προς αυτούς ο Θιρσαθά να μη φάγωσιν από των αγιωτάτων πραγμάτων, εωσού αναστηθή ιερεύς μετά Ουρίμ και Θουμμίμ.
 64. Πάσα η σύναξις ομού ήσαν τεσσαράκοντα δύο χιλιάδες τριακόσιοι εξήκοντα,
 65. εκτός των δούλων αυτών και των θεραπαινίδων αυτών, οίτινες ήσαν επτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα επτά· και πλην τούτων, διακόσιοι ψαλτωδοί και ψάλτριαι.
 66. Οι ίπποι αυτών επτακόσιοι τριάκοντα έξ· αι ημίονοι αυτών, διακόσιαι τεσσαράκοντα πέντε·
 67. αι κάμηλοι αυτών, τετρακόσιαι τριάκοντα πέντε· αι όνοι, εξακισχίλιαι επτακόσιαι είκοσι.
 68. Και τινές εκ των αρχηγών των πατριών, ότε ήλθον εις τον οίκον του Κυρίου τον εν Ιερουσαλήμ, προσέφεραν αυτοπροαιρέτως διά τον οίκον του Θεού, να ανεγείρωσιν αυτόν εν τω τόπω αυτού·
 69. έδωκαν κατά την δύναμιν αυτών εις το θησαυροφυλάκιον του έργου εξ μυριάδας και χιλίας δραχμάς χρυσίου και πέντε χιλιάδας μνας αργυρίου και εκατόν ιερατικούς χιτώνας.
 70. Ούτως οι ιερείς και οι Λευΐται και μέρος εκ του λαού και οι ψαλτωδοί και οι πυλωροί και οι Νεθινείμ κατώκησαν εν ταις πόλεσιν αυτών, και πας ο Ισραήλ εν ταις πόλεσιν αυτού.
Поделиться:
Facebook ВКонтакте Twitter